TakeReference Call us Book a meeting

Give us a call


Leader in Diversity, Equity and Inclusion

Leader of change on a national level for increased diversity on the Swedish labor market

Leader in Diversity, Equity and Inclusion

As a change management leader and founder of the gazelle company Blatteförmedlingen from 2005 to 2014, Ivan Daza has been nominated by the Royal Coin Cabinet as one of Sweden's 200 foremost entrepreneurs of the last hundred years. This is mainly due to the work done in the area of diversity recruitment in the Swedish labor market.

This work was primarily carried out by increasing diversity in Swedish workplaces and through extensive change management in the form of lectures related to the subject: Diversity and increased business. Seminars and workshops were held for corporate management, municipal councils, executive teams, leading politicians, and business leaders.

There were also a large number of HR-related events and a high presence in the media, including appearances on TV, interviews in newspapers, books, radio, and news broadcasts on TV. Ivan also served as an advisor in developing guidelines for effective entry into the Swedish labor market for the government. 

During the years of its operation, the work was praised in books and through a series of awards and nominations.

Many recruitment companies have adopted the models created by Blatteförmedlingen, and we are very happy about this, as diversity in Swedish workplaces has now become the norm.Today, Ivan and Jenny Daza, along with their team, run the recruitment company TakeReference. 

We bring a diversity perspective to every recruitment assignment, with the following arguments:

  • Diversity is profitable, as it increases companies' ability to understand, attract, and effectively serve the entire market.

  • Diversity increases companies' innovative power, competitiveness, and reduces the risk of stagnation.


Therefore, in our recruitment assignments, we provide all types of candidates, regardless of origin, gender, or age.

We primarily assess our candidates' abilities based on their performance with previous employers, their ability to present themselves and their delivery, as well as a number of other factors related to the specific recruitment assignment. Of course, we also conduct reference checks in all of our assignments.

Approximately 30% of the candidates we provide have a foreign-sounding dialect or name, and so far, none of our clients have seen any problem with that. On the contrary, it is often seen as an asset.


Ledare inom mångfaldsrekrytering

Som förändringsledare och grundare av gasellföretaget Blatteförmedlingen 2005-2014, har Ivan Daza nominerats av Kungliga Myntkabinettet som en av Sveriges 200 främsta entreprenörer de senaste hundra åren. Detta främst på grund av det förändringsarbete som bedrevs inom området mångfaldsrekrytering på den svenska arbetsmarknaden. 

Detta arbete genomdrevs primärt genom att öka mångfalden på svenska arbetsplatser samt ett omfattande förändringsarbete i form av föreläsningar kopplade till ämnet: Mångfald och affärsnytta. Seminarier och workshops hölls för företagsledningar, kommunstyrelser, ledningsgrupper, ledande politiker och företagsledare. 

Samt ett stort antal HR relaterade event och en hög närvaro i media såsom medverkan i TV soffor, intervjuer i dagspress, böcker, radio och nyhetsinslag i TV. Men även som rådgivare kring regeringens framtagande av riktlinjer för exempelvis ett effektivt inträde på den svenska arbetsmarknaden.

Under de åren som verksamheten bedrevs har arbetet hyllats i böcker och genom en rad priser och nomineringar.

Många rekryteringsföretag har anammat de modeller som Blatteförmedlingen skapade och det är vi mycket glada för då mångfalden på svenska arbetsplatser idag blivit en normalitet.


Idag driver makarna Ivan och Jenny Daza tillsammans med sitt team rekryteringsföretaget TakeReference. 

Vi tar med oss mångfaldsperspektivet i varje rekryteringsuppdrag. Detta med följande argument: 

  • Mångfald är lönsamt, då det ökar företagens förmåga att förstå, attrahera och att effektivt kunna bemöta hela marknaden.

  • Mångfald ökar företagens idékraft, konkurrenskraft och minskar risken för stagnation.


I våra rekryteringsuppdrag förmedlar vi därför alla slags kandidater, oavsett ursprung,  kön eller ålder. 


Vi bedömer våra kandidaters förmåga primärt baserat på vad de presterat hos tidigare arbetsgivare, deras förmåga att presentera sig själva och sin leverans samt en rad andra faktorer relaterade till det specifika rekryteringsuppdraget. Naturligtvis gör vi också en referenstagning i alla våra uppdrag.


Ca 30% av de kandidater vi förmedlar har en utländskt klingande dialekt, eller ett utländskt klingande namn och hittills är det inga av våra uppdragsgivare som sett något problem med det. Tvärtom ses det ofta som en tillgång.